ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ

W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I INNYCH:

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
 • Opracowania ATEX – poza wyżej wymienionymi dokumentami, w przypadku głównie obiektów przemysłowych, nasz dział opracowań wykonuje również takie dokumenty jak:Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem
  • Ocena ryzyka wybuchu
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Projektujemy systemy sygnalizacji pożaru SSP z uwzględnieniem warunków pracy, specyficznych wymogów obiektu oraz zapisów scenariuszy pożarowych. Przykładowo systemy dla biura lub obiektu handlowego muszą spełniać zupełnie inne wymogi niż te dla obiektów zabytkowych czy przemysłowych. W budynkach historycznych ważna jest estetyka i minimalna ingerencja w jego konstrukcję, z kolei w galerii nawęglania mamy do czynienia z wysokim zapyleniem, wilgocią oraz zmienną temperaturą. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się więc innymi wymaganiami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Dlatego też prace projektowe poprzedzamy audytem oraz wywiadem, które wskazują istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach detekcji pożaru:

 • centrala sygnalizacji pożaru
 • zasilacze rezerwowe
 • ręczne ostrzegacze pożaru
 • optyczne czujki dymu
 • liniowe czujki ciepła
 • czujniki płomienia IR
 • moduły nadzorujące
 • kontrolery sygnalizatorów
 • wskaźniki zadziałania
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne
 • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

System sygnalizacji pożarowej SSP, to tylko jeden z kilku ważnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ważne, aby wszystkie te rozwiązania działały spójnie i automatycznie – akcja jednego układu powoduje reakcję pozostałych. Tylko wtedy możemy mówić o skutecznym systemie przeciwpożarowym. Dlatego też w ramach naszych prac gwarantujemy integrację systemu sygnalizacji pożarowej z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i automatyki budynku (ich listę znajdziesz poniżej). Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

Systemy, które integrujemy:

 • przewodowe i bezprzewodowe systemy innych producentów
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji
 • system bezpieczeństwa wybuchowego (przemysł)

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy w stanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SYSTEMACH

MONITORINGU, DETEKCJI, STEROWANIA, TRANSMISJI, GASZENIA:

 • • systemów sygnalizacji pożaru
 • • systemów oddymiania
 • • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • • instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji
 • • włamaniowych systemów alarmowych
 • • kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • • instalacji monitoringu i wykrywania gazów
 • • telewizji dozorowej
 • • sieci teletechnicznych
 • • nagłośnienia sal wykładowych i widowiskowych
 • • instalacji ochrony perymetrycznej
 • • systemów gaśniczych w oparciu o generatory aerozoli gaśniczych
 • • systemów gaśniczych w oparciu o mgłę wodną
 • • systemów gaśniczych w oparciu o gazy gaśnicze
 • • instalacji tryskaczowych i zraszaczowych
Panorama der Kokerei der Zeche Zollverein Essen NRW
Fire alarm will be triggered.
Aerial view Oil refinery with a background of the sea and sky.The factory is located in the middle of nature and no emissions. The area around the air pure.business logistic.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Wykonanie prac i usług projektowych dla tuneli kablowych bloki 1 – 8 zakładowej elektrociepłowni pt. „Przebudowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego tuneli kablowych w Zakładzie Elektrociepłowni ”.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej systemu nadzoru, sterowania i zasilania urządzeń p-poż na blokach 1, 2, 3, 4 oraz obiektach potrzeb ogólnych.
 • Analiza wpływu pracy kotła fluidalnego na układ podawania węgla i związane z tym zagrożenia pożarowo-wybuchowe w obszarze przykotłowych zasobników węgla.
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem i ocena zagrożenia wybuchem nowej instalacji technologicznej związanej z używaniem, przetwarzaniem lub stosowaniem alkoholu etylowego w Hali Alembik w Zakładzie POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. Żyrardów ul. Mickiewicza 1-3
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, projekt wielobranżowy dostosowania obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej.